Privaatsustingimused

Piletikeskus (Sviby OÜ) on võtnud endale kohustuse kaitsta oma klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsustingimused, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist.

 1. Üldsätted
  1. Käesolevad privaatsustingimused reguleerivad isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid. Isikuandmeid kogub töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja Sviby OÜ (edaspidi andmetöötleja).
  2. Andmesubjekt privaatsustingimuste tähenduses on klient või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid andmetöötleja töötleb.
  3. Klient privaatsustingimuste tähenduses on igaüks, kes ostab andmetöötleja kodulehelt www.piletikeskus.ee tooteid või teenuseid.
  4. Andmetöötleja järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid, muuhulgas töötleb andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt. Andmetöötleja on võimeline kinnitama, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt õigusaktides sätestatule.
 2. Isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine
  1. Isikuandmed, mida andmetöötleja kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud kodulehelt piletikeskus.ee.
  2. Oma isikuandmete jagamisega annab andmesubjekt andmetöötlejale õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsustingimustes määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida andmesubjekt otse või kaudselt kodulehel kaupu või teenuseid ostes andmetöötlejale jagab.
  3. Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsustingimuste rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.
  4. Andmetöötleja ei vastuta andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.
 3. Klientide isikuandmete töötlemine
  1. Andmetöötleja võib töödelda järgnevaid andmesubjekti isikuandmeid: ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress, arvelduskonto number, maksekaardi detailid;
  2. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse paragrahv 6 lg 1 p-d a), b), c) ja f):
   1. andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;
   2. sikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele;
   3. isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks;
   4. isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps. Õigustatud huvi analüüsiga tutvumiseks saatke e-kiri aadressile info@piletikeskus.ee.
  3. Isikuandmete töötlemine vastavalt töötlemise eesmärgile:
   1. Töötlemise eesmärk – kliendihaldus
    Isikuandmed säilitame kuni nõusoleku tagasi võtmiseni.
   2. Töötlemise eesmärk – raamatupidamine.
    Isikuandmed säilitame vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele ehk raamatupidamisdokumente säilitame seadusest tulenevalt 7 aastat.
   3. Töötlemise eesmärk – otseturundus.
    Isikuandmed säilitame kuni nõusoleku tagasi võtmiseni.
  4. Andmetöötleja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed (eesnimi, perekonnanimi ja e-posti aadress) volitatud töötleja Montonio Finance OÜ-ile.
  5. Andmesubjekti isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab andmetöötleja organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.
 4. Andmesubjekti õigused
  1. Andmesubjektil on õigus
   1. saada ligipääs oma isikuandmetele ning nendega tutvuda.
   2. saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta.
   3. täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.
   4. nõuda isikuandmete piiramist.
   5. esitada vastuväiteid.
   6. andmete ülekandmiseks.
  2. Kui andmetöötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku alusel, siis on andmesubjektil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta.
  3. Andmesubjekt saab õiguste teostamiseks pöörduda Piletikeskuse klienditoe poole aadressil abi@piletikeskus.ee
  4. Andmesubjektil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile (www.aki.ee, info@aki.ee, Tatari 39, Tallinn, Eesti)
 5. Lõppsätted
  1. Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.
  2. Andmetöötlejal on õigus andmekaitsetingimusi osaliselt või täielikult muuta, teavitades andmesubjekte muudatustest kodulehe www.piletikeskus.ee kaudu.